Small

990

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

1290

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

2,390

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

ใหม่

3,190

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 100 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

Medium

ใหม่

4,490

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 100 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

4,790

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

8,090

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

ใหม่

12,290

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 200 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

Large

14,090

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • SSD 640 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

20,900

บาท/เดือน


 • CPU 12 core
 • Memory 48 GB
 • SSD 960 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

27,900

บาท/เดือน


 • CPU 16 core
 • Memory 64 GB
 • SSD 1,280 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้

39,900

บาท/เดือน


 • CPU 20 core
 • Memory 96 GB
 • SSD 1,920 GB
 • Network 1 Gbps
 • Unlimited Data Transfer
 • Windows Server (Standard Edition) ลิขสิทธิ์แท้
หมายเหตุ
 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • พื้นที่ของ Disk Space ถูกใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ (OS) และ Software ประมาณ 15-20 GB
 • ค่าบริการเสริม เช่น การสำรองข้อมูล (Backup/Snapshot) , ค่าบริการ Plesk และ Directadmin [อ่านเพิ่มเติม]
 • โปรดอ่านข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ [อ่านเพิ่มเติม]